INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI

 

Str. Atomistilor 409, 077125 Magurele, Ilfov, Romania

 

Polygraph

Stiintific

Organizatii

Economic

Angajari

 

 

  

 

POLYGRAPH

Nume proiect: Scriere directa cu laserul a materialelor compozite polimeri-grafene (POLYGRAPH)

Denumirea Programului din PN II: Parteneriate: Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa

Director de proiect: Dr. George EPURESCU

Raportul de evaluare:

ACORD DE COLABORARE INTRE PARTENERI

Încheiat în cadrul PCCA Tip 1 – Materiale, procese si produse inovative

DIRECTIA DE CERCETARE: Materiale avansate

 1. DENUMIREA PROIECTULUI: Scriere directa cu laserul a materialelor compozite polimeri-grafene

 2. ORGANIZAŢIILE PARTENERE ÎN PROIECT

 

Denumirea organizaţiei  participante in proiect

Acronim organizatie

Tip organizaţie

Rolul organizaţiei in proiect(Coordonator/partener)

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei

INFLPR

INCD

Coordonator

Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni”

ICMPP

I-AR

Partener 1

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica

INCDIE ICPE - CA

INCD

Partener 2

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor

INCDFM

INCD

Partener 3

 3. DATE DESPRE PARTENERI 

CO Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei, cu sediul în Magurele, Str. Atomistilor 409, Jud. Ilfov, Cod 077125, tel: 0214574550, fax: 0214574243, e-mail: ion.morjan@inflpr.ro, inregistrata la Registrul Comertului nr. J23/609/2003  cod fiscal RO 9052135, cont bancar IBAN: RO57TREZ7005069XXX005347, Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentata prin DIRECTOR  GENERAL Dr. Ion MORJAN, Contabil sef Mihaela OSMAN si Director de proiect Dr. George EPURESCU, tel. 0214574414, Fax: 0214574467/0318105117, email: george@nipne.ro, 

P1 Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni", cu sediul în Iasi, Aleea Grigore Ghica Vodă, Jud. Iasi, Cod 700487, tel: 0232-217454, fax: 0232-211299, e-mail: pponi@icmpp.ro, cod fiscal 11409036, cont bancar IBAN: RO71TREZ 4065003XXX000239, Trezoreria Iasi, reprezentata prin DIRECTOR Acad. Bogdan C. SIMIONESCU, Contabil sef Ec. Lucia MOCANU si Responsabil de proiect Dr. Tinca BURUIANA, tel. 0232-217454, Fax: 0232-211299, email: tbur@icmpp.ro,

P2 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica, cu sediul în Bucuresti, Splaiul Unirii, Nr. 313, Sector 3, Cod 030138, tel: 0213467231, fax: 0213468299, e-mail: office@icpe-ca.ro, inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/3800/2001,  cod fiscal RO 13827850, cont bancar IBAN: RO24TREZ7005069XXX002740, Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentata prin DIRECTOR GENERAL Dr. Wilhelm KAPPEL, Director economic Livia STAN,  Responsabil de proiect Dr. Ioana ION, tel. 0751870431, Fax: 0213468299, email: ionioanamitu@yahoo.com,

P3 Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, cu sediul în Magurele, Str. Atomistilor 105 bis, Jud. Ilfov, Cod 077125, tel: 0213690185, fax: 0213690177, e-mail: pintilie@infim.ro, inregistrata la Registrul Comertului nr. J23/553/2002,  cod fiscal RO 9068280, cont bancar IBAN: RO14TREZ7005069XXX005248, Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentata prin DIRECTOR  GENERAL Dr. Lucian PINTILIE, Director economic Ec. Doina Mitea si Responsabil de proiect Dr. Leona Nistor, tel. 0213690170 int. 190, Fax: 0213690177, email: leonis@infim.ro,

 4. OBICTIVELE SPECIFICE ALE PARTENERIATULUI

Obiectivele parteneriatului sunt: realizarea prin scriere cu laserul de structuri 2D si 3D bazate pe materiale compozite polimer-grafene cu proprietati contolate, studiul proprietatilor grafenelor, a solubilitatii acestora in monomeri si polimeri, optimizarea proceselor tehnologice pentru imbunatatirea proprietatilor electrice, termice si mecanice ale compozitelor si caracterizarea structurilor obtinute.

 5. PERIOADA DE PARTENERIAT ÎN CADRUL PROIECTULUI

Parteneriatul se desfasoara in perioada 02.07.2012 – 30.06.2015, cu exceptia P3 INCDFM, care participa in perioada 02.07.2012 – 31.12.2014.

 6. RESPONSABILITĂŢILE ÎN CADRUL PROIECTULUI

 6.1. Responsabilităţile tehnice ale partenerilor în cadrul proiectului 

Coordonatorul impreuna cu membrii consortiului vor colabora pentru atingerea obiectivelor proiectului prin realizarea activitatilor cuprinse in propunerea de proiect.

CO este responsabil de realizarea sistemului de scriere directa cu laser, de obtinerea unui tip de oxid de grafena, de realizarea amestecurilor monomer/grafene, de realizarea structurile 2D si 3D si de anumite caracterizari ale materialelor.

P1 este responsabil cu sinteza monomerilor functionali si caracterizarea lor si a unor structuri compozite.

P2 este responsabil de stabilirea metodelor de obtinere a oxidului de grafena, a grafenelor, de sintetizarea acestora, de protocolul de realizare a materialului compozit si de anumite tipuri de caracterizari.

P3 este responsabil de efectuarea de masuratori TEM si efect Raman, de interpretarea rezultatelor si corelarea lor cu rezultatele obtinute de ceilalti parteneri.

Toti partenerii vor colabora pentru elaborarea de lucrarii stiintifice si comunicari.

 

6.2. Responsabilitile administrative ale partenerilor în realizarea proiectului

Fiecare partener va fi responsabil de activitatea interna si va decide in toate problemele administrative cu respectarea legislatiei in vigoare si a Contractului de finantare si cu acordul Directorului/Responsabilului de proiect. Partenerii vor furniza la timp Directorului de proiect toate informatiile necesare intocmirii rapoartelor de activitate.

 

7. MODUL DE IDENTIFICARE, ATRIBUIRE ŞI EXPLOATARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE CORESPUNZĂTOARE REZUTATELOR AŞTEPTATE

Directorul de proiect impreuna cu responsabilii de proiect formeaza Comitetul de Management al Proiectului. Comitetul poate fi convocat de oricare din membri. 

7.1. Proprietatea intelectuală:

Identificarea drepturilor de proprietate intelectuala va fi facuta de catre fiecare membru al echipei si transmisa directorului/responsabilului de proiect. Comitetul de management va stabili contributia fiecarui membru si va decide si in functie de expertiza participantilor anterior inceperii proiectului. Deciziile vor respecta legislatia in vigoare privind etica in cercetare. 

7.2. Drepturile de difuzare a rezultatelor:

Diseminarea rezultatelor va fi decisa de Comitetul de Management in conditiile legii eticii in cercetare.

 2012 © George Epurescu